real-estate

Bảng giá đất tỉnh Long An năm 2018

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngà…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào