Tiếp theo bài trước, bài này mình sẽ giới thiệu tiếp những nguyên tắc quan trọng nhất trong thiết kế